Это сайт — моя персональная записная книжка. Интересна мне, по большей части, история, своя жизнь и немного программирование.

2/XI-91г

Сегǒдня у нас начаlісь канікуlы. 11-гǒ в шкǒлу. K’ǒценкі пlǒхіе: ǒдна четвěрка, ǒдна пятěрка, ǒстаlьнǒе — трǒйкі… С’ǒ «ЮТ» <журнаl «Юный Техник» — прімечаніе> прішěl… Zh’ǒказывается этǒт кǒзěl Ǒlеж̅ка ǒбмануl. Сегǒдня хǒдіlі на ЭВМ, у Пǒlуяна ǒтняlі рубlь. iграlі в ігру «бессмертныї». Накǒнец-тǒ расчітаlся с дǒлгами пǒ русскǒму и lіт-ре. Еlе расчітаlся. Тǒлькǒ бlагǒдаря Куманяевǒї. Пǒ русскǒму вытянула — із нічегǒ «3» сдеlаlа, пǒ lіт-ре, прǒсlушів 3 сlова із мǒнǒлǒга Гамlета, пǒставиlа «4». Дǒчітаl кнігу «Паскаль дlя всех».

Пǒсlе канікуl ǒтыскать в D/Z №3 бумаж̅ку с цифрǒй «3» і, прǒчітав, сж̅ечь. Прǒдǒlж̅ать прімернǒ в тǒм ж̅е духе, как там напісанǒ.

Завтра пǒйдěм к б. Клаве c’l’на день рǒж̅денія. <убранǒ кǒе-чтǒ lічнǒе — прімечаніе>. Я навернǒе не пісаl: мы выпісаlі набǒр для сбǒркі ЭВМ «Сіріус» c’с джǒїстікǒм! Прǒграмнǒ сǒвместім с «ZX-Spectrum».

<Даlее идěт нескоlькǒ абзацев містіческіх размышlеній, перемешанных с lічным, убраl — прімечаніе>

Ctrl ←1/XI-91г
Ctrl →3/XI-91г